RÓŻANIEC
Z PISMEM ŚWIĘTYM

RÓŻANIEC <BR> Z PISMEM ŚWIĘTYM

Razem z nami pomódl się:

RÓŻANIEC ŚWIĘTY 

Modlitwa przed różańcem - ofiarowanie codziennych intencji:

Niepokalana Matko, Maryjo! Niech przez moją modlitwę różańcową, którą odmawiam codziennie i gorliwie, moje serce zawsze trwa w jedności z Tobą, w Twej Królewskiej Stolicy na Jasnej Górze – Sanktuarium Narodu. Niech ta modlitwa wyjedna upragnione łaski, które przez Twe wstawiennictwo uprasza Jasnogórska Rodzina Różańcowa dla Kościoła i Ojczyzny oraz wszystkich ludzi i spraw powierzonych Tobie. Amen

W Imię + Ojca i Syna i Ducha św. Amen

Wierzę w Boga…

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 3 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

BIBLIJNE ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

CZĘŚĆ I: TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie:
Anioł rzekł do Maryi: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. [Łk 1, 28-32]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Nawiedzenie św. Elżbiety
Maryja Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona». [Łk 1, 40-42]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

3. Narodzenie Pana Jezusa
Józef  udał się z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. [Łk 2, 4-7]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Ofiarowanie Pana Jezusa
Symeon wziął Dziecię Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». [Łk 2, 28-32]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Znalezienie Pana Jezusa
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» [Łk 2, 46-50]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

CZĘŚĆ II: TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». [Mk 1, 9-11]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Cud w Kanie Galilejskiej
Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina. Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja»? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». [J 2, 3-5]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

3. Jezus głosi królestwo Boże i wzywa do nawrócenia
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»! [Mk 1, 14-15]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. [Mk 9, 3-4]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Ustanowienie Eucharystii
Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana». [Mk 14, 22-24]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

CZĘŚĆ III: TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu
Jezus rzekł do uczniów: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie!» [Mk, 14, 34-36]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Biczowanie Pana Jezusa
Piłat zapytał tłumu: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?» Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!» Piłat odparł: «Cóż więc złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!» Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. [Mk 15, 12-15]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

3. Cierniem ukoronowanie
Żołnierze zaprowadzili Jezusa na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: “Witaj, Królu Żydowski!” Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. ( Mk 15,16-19 )

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Droga Krzyżowa
Następnie wyprowadzili Jezusa, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. [Mk 15, 21-22]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Śmierć na krzyżu
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. [Mk 15, 34-35.37]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

CZĘŚĆ IV: TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anioł rzekł do niewiast: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział».  [Mk 16, 6-7]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. [Mk 16, 19-20]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

3. Zesłanie Ducha Świętego
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. [Dz 2, 1-4]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. [Mk 10, 29-30]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi
Maryja rzekła: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. [Łk 1, 49-52]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.