Statut JRR

Statut JRR

Wstęp

Apostolstwo Modlitwy Różańcowej, określane mianem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, bierze swój początek od Bractwa Różańcowego, erygowanego na Jasnej Górze w 1610 roku, które gromadziło w swych szeregach wiernych wszystkich warstw społecznych, duchownych i świeckich, na terenie całej Polski. Inspiracją do odnowy Apostolstwa Modlitwy Różańcowej stało się wezwanie ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który zatroskany o losy Kościoła i współczesnego człowieka, a zarazem uwrażliwiony na znaki czasu, skierował do Polaków apel: „Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie Wasze serca, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej”. To milenijne wołanie podjął o. Bronisław Matyszczyk i w nawiązaniu do wielowiekowej tradycji, odrodził na Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej, zakładając 6 stycznia 1968 roku Jasnogórską Rodzinę Różańcową.               Jasnogórska Rodzina Różańcowa została zatwierdzona przez kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, 5 sierpnia 1974 roku, a najwyższą pieczęć Kościoła otrzymała 4 czerwca 1997 roku, poprzez pisemną aprobatę papieża Jana Pawła II.

Niniejszy Statut został zatwierdzony dekretem Generała Zakonu Paulinów L.dz.37/20 z dnia 13 lutego 2020 r. i obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.

Postanowienia ogólne

1. Apostolstwo Modlitwy Różańcowej, nawiązując do istniejącego na Jasnej Górze od 1610 roku Bractwa Różańcowego, nosi nazwę Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej (dalej: JRR).

2. JRR jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako kościelna wspólnota religijna budowana jest na żywej wierze w oparciu o szczególny kult Błogosławionej Bogarodzicy Maryi.

3. Siedzibą JRR jest Jasna Góra w Częstochowie.

4. JRR podlega Generałowi Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (dalej: Zakonu Paulinów), który troszczy się o to, by pozostała wierna nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i obyczajów oraz nadzoruje zarządzanie dobrami materialnymi.

5. Zatwierdzenie Statutu JRR leży w kompetencjach Generała Zakonu Paulinów.

6. Dyrektor JRR, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Adiutorów, może proponować nowelizację Statutu. Propozycję zmian przedstawia do zatwierdzenia Generałowi Zakonu Paulinów.

7. Patronami JRR są: Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska oraz bł. Stefan kard. Wyszyński.

Misja i działalność

8. Apostolat JRR polega na szerzeniu misji Jasnej Góry w Polsce i na świecie poprzez modlitwę różańcową, która jest dla niej środkiem jedności i więzi z Sanktuarium Narodu. To wszystko, co stanowi duchową treść Jasnej Góry i wpisuje się w jej historię i współczesność, jest zarazem posłannictwem JRR niesionym w prywatnej i wspólnotowej modlitwie oraz w świadectwie wiary do własnych rodzin, parafii i środowisk.

9. Modlitwą i czynną miłością bliźniego, na wzór Jezusa i Jego Matki, JRR niesie pomoc wszystkim potrzebującym w swoich środowiskach, zwłaszcza chętnie czuwa przy cierpiących i konających, dbając o ich zjednoczenie z Bogiem.

10. Modlitwa różańcowa i życie według rozważanych tajemnic zbawienia jest dla członków JRR środkiem służącym otwarciu serc na działanie Ducha Świętego, rodzącym ducha apostolstwa modlitwy oraz aktywności we własnych środowiskach.

11. Poprzez modlitwę różańcową osoby należące do JRR duchowo trwają przy Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze. Podtrzymywaniu tej więzi służą różne środki formacyjne i wspierające wzajemną jedność. Nad ich przygotowaniem i odpowiednim poziomem czuwa Dyrektor wraz z Zarządem i Radą Adiutorów. Należą do nich przede wszystkim:

a. Seria materiałów formacyjnych w formie zbioru publikacji prezentujących charakter i misję JRR oraz służących pomocą w funkcjonowaniu jej wspólnot.

b. Czasopismo „Ave Maria”, którego celem jest formacja duchowa, wprowadzanie w głębię tradycji modlitwy różańcowej oraz bieżące i organizacyjne sprawy JRR.

c. Cykliczne spotkania, zwłaszcza doroczne rekolekcje oraz lokalne spotkania poszczególnych wspólnot.

12.   Centrum organizacyjne działalności JRR stanowi jej sekretariat na Jasnej Górze, gdzie pod kierunkiem Sekretarza dyżurują adiutorzy, udzielają informacji, rozpowszechniają materiały formacyjne i przyjmują zgłoszenia nowych członków.

13. Wszystkie dobrowolne ofiary i pozyskane środki finansowe JRR przeznaczone są na działalność statutową.

Przynależność
14. Do JRR może wstąpić każdy ochrzczony, któremu nie zabrania tego prawo kościelne.

15. Wstąpienie do JRR dokonuje się poprzez pisemne wyrażenie woli wstępującego, przyjęte i potwierdzone przez adiutora, który następnie stosowny dokument przekazuje do sekretariatu JRR na Jasnej Górze.

16. Ten, kto został przyjęty do JRR, nie może być z niej usunięty, poza wypadkami wskazanymi przez  prawo kanoniczne i na skutek własnej rezygnacji.

17. Przynależność do JRR nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów kościelnych.

Struktura Wspólnoty

18.   Dążąc do realizacji swojej misji JRR współtowarzyszy każdej modlitwie różańcowej, zorganizowanej w różnego typu wspólnotach lub indywidualnej, ubogacając ją o charyzmat jasnogórski. Jej członkowie mogą podejmować to apostolstwo modlitwy:

a.    Indywidualnie - poprzez codzienną modlitwę przynajmniej jedną, wybraną przez siebie tajemnicą Różańca św.

b.   We własnych wspólnotach lokalnych.

- Jeśli liczebność wspólnoty na to pozwala, wówczas jej modlitwa jest organizowana według zasad Statutu Żywego Różańca a adiutor pełni jednocześnie funkcję zelatora. W przypadku możliwości stworzenia większej liczby róż różańcowych adiutor pozostaje jeden dla całej wspólnoty a prowadzenie poszczególnych róż podejmują kolejni zelatorzy.

- Jeśli we wspólnocie jest zbyt mało osób, by stworzyć różę różańcową, każdy z jej członków modli się codziennie przynajmniej jedną, wybraną przez siebie tajemnicą Różańca św.

c. W ramach innych wspólnot różańcowych, przyjmując sposób modlitwy, jaki wynika z tradycji danej wspólnoty lub ruchu, aby tylko zachowane było zobowiązanie modlitwy przynajmniej jedną tajemnicą Różańca św. w ciągu dnia.

19. Z racji charakteru swojej misji JRR nigdy nie może stanowić konkurencji dla żadnej wspólnoty różańcowej, ale towarzysząc, ma ubogacać jej modlitwę o charyzmat jasnogórski.

Zarząd

20. Zarząd JRR stanowią: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

21. Dyrektora JRR powołuje i odwołuje Generał Zakonu Paulinów.

22. Zadaniem Dyrektora jest przewodniczenie działalności JRR ze szczególną troską o zachowanie jej misji i charakteru oraz mianowanie adiutorów i koordynowanie ich posługi.

23. Dyrektor JRR na zakończenie każdego roku przekazuje Generałowi Zakonu Paulinów pisemne sprawozdanie z działalności duszpasterskiej, apostolskiej i administracyjnej JRR.

24. Zastępcę Dyrektora i Sekretarza powołuje Dyrektor na czas pięcioletnich kadencji z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje. Funkcje te ustają na skutek wygaśnięcia kadencji, rezygnacji przekazanej na piśmie i przyjętej przez Dyrektora lub odwołania przez Dyrektora.

25. Zastępca jest bezpośrednim pomocnikiem Dyrektora oraz pełnieni funkcję Przewodniczącego Rady Adiutorów.

26. Sekretarz odpowiada za działalność sekretariatu JRR.

Adiutorzy

27. Adiutor jest przedstawicielem JRR dla wspólnoty, której posługuje i pośrednikiem pomiędzy nią a Dyrektorem.

28. Adiutorem może zostać osoba duchowna lub świecka, należąca do JRR.

29. Osoby piastujące funkcję adiutora powinny odznaczać się żywą wiarą, gorliwością apostolską w służbie Bogu i Maryi, umiłowaniem modlitwy różańcowej oraz uczciwością i czynną miłością bliźniego.

30. Adiutorów mianuje Dyrektor poprzez przekazanie odpowiedniego pisma potwierdzającego kompetencje danej osoby do reprezentowania JRR na czas pięcioletnich kadencji z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.

31. Do mianowania adiutorów, mających podjąć posługę we wspólnotach istniejących w parafiach, przy kościołach rektoralnych i innych instytucjach, wspólnotach i ruchach kościelnych, (zob. pkt. 18 b,c) potrzebna jest pisemna aprobata odpowiedniego proboszcza, rektora kościoła lub duszpasterza odpowiedzialnego za daną organizację.

32. Podstawowym zadaniem adiutorów, w uzgodnieniu ze swoimi duszpasterzami, jest troska o rozwój danej wspólnoty i włączanie do niej nowych członków, troska o rozwój ich życia duchowego w ramach chrześcijańskiej nauki Kościoła, oraz wszechstronne realizowanie miłości bliźniego, by poprzez oparte na wierze świadectwo życia, pociągali bliźnich do Chrystusa.

33. Adiutorzy propagują modlitwę różańcową w swoim środowisku i starają się o podtrzymywanie duchowej jedności swoich wspólnot z Jasną Górą poprzez stały kontakt z sekretariatem JRR.

34. Duchowy udział adiutorów w charyzmacie Jasnej Góry nie może osłabiać ich więzi ze swoimi parafiami, lecz ma ją pogłębiać i ożywiać we współpracy z Duchem Świętym.

35. Funkcja adiutora ustaje na skutek wygaśnięcia kadencji, rezygnacji przekazanej na piśmie i przyjętej przez Dyrektora lub odwołania przez Dyrektora.

36. Zasłużonym członkom JRR Dyrektor może nadać tytuł Adiutora honorowego. Jest to funkcja tytularna i dożywotnia, będąca wyrazem szczególnej wdzięczności całej JRR wobec wybranych osób za ich szczególne zasługi. Zasady nadawania tego tytułu określa osobny regulamin.

Rada Adiutorów

37. Posiadający odpowiednie kompetencje adiutorzy są powoływani przez Dyrektora do Rady Adiutorów JRR na czas pięcioletnich kadencji z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje. Funkcje te ustają na skutek wygaśnięcia kadencji, rezygnacji przekazanej na piśmie i przyjętej przez Dyrektora lub odwołania przez Dyrektora.

38. Zadaniem Rady Adiutorów jest współpraca z Dyrektorem i pomoc w prowadzeniu JRR.

39. Poszczególni członkowie Rady Adiutorów działają w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

40. Rada Adiutorów spotyka się przynajmniej jeden raz w roku, celem omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem JRR oraz aktualnych zadań apostolstwa różańcowego. Spotkanie zwołuje Dyrektor.

Obowiązki i przywileje

41. Włączenie do JRR zobowiązuje wszystkich jej członków do codziennego rozważania przynajmniej jednej (wybranej przez siebie lub wynikającej z przynależności do innych wspólnot) tajemnicy Różańca św. ofiarowanej w intencjach JRR. Są to intencje:

a. stałe, wynikające z misji JRR - za Ojca Świętego, duchowieństwo i cały Lud Boży, o błogosławieństwo dla Ojczyzny i wierność Bogu dla wszystkich Polaków, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, za wszystkich żywych i zmarłych członków JRR;

b. okresowe, wynikające z rozeznania aktualnych potrzeb Kościoła i Ojczyzny - ogłaszane podczas dorocznych rekolekcji lub w naglących okolicznościach.

42. Wszystkie intencje JRR nie muszą być formułowane każdorazowo. Zawierają się one w modlitwie, którą członkowie JRR odmawiają przed rozważaniem tajemnic różańcowych: Niepokalana Matko, Maryjo! Niech przez moją modlitwę różańcową, którą odmawiam codziennie i gorliwie, moje serce zawsze trwa w jedności z Tobą, w Twej Królewskiej Stolicy na Jasnej Górze – Sanktuarium Narodu. Niech ta modlitwa wyjedna upragnione łaski, które przez Twe wstawiennictwo uprasza Jasnogórska Rodzina Różańcowa dla Kościoła i Ojczyzny oraz wszystkich ludzi i spraw powierzonych Tobie.

43. Wszyscy członkowie JRR regularnie uczestniczą w niedzielnych i świątecznych Mszach św., często korzystają z sakramentu pokuty i pojednania, codziennie czytają Pismo św. i Katechizm Kościoła Katolickiego oraz praktykują nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

44. Dla wszystkich członków JRR corocznie organizowane są rekolekcje, które obok wspólnej modlitwy, stanowią także okazję do spotkania, wymiany doświadczeń i świadectwa.

45. Za wszystkich członków JRR są odprawiane Msze św. na Jasnej Górze we wszystkie uroczystości i święta maryjne oraz we wszystkie pierwsze soboty miesiąca.

46. Za wszystkich zmarłych członków JRR są odprawiane Msze św. na Jasnej Górze przez wszystkie dni listopada.

47. Wszyscy należący do JRR otoczeni są codzienną modlitwą wzajemną.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.